Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met DineOn. Op het moment dat de klant een overeenkomst sluit met DineOn, aanvaard de klant de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.
 2. Van de inhoud van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 2. Definities / werkingssfeer

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. DineOn: de vennootschap onder firma: “DineOn”, gevestigd te 9718 CA Groningen aan de Westersingel 5a. Dit is geen bezoekadres, slechts het postadres. Tel: 0619658949 (geen correspondentie nummer), mail: info@dine-on.com.  Het KVK nummer is 65564820 en het BTW nummer is 856164173.B01;
  2. Website: de website van DineOn (www.dine-on.com);
  3. Overeenkomst: de Overeenkomst met DineOn inzake het gebruik van de geleverde dienst;
  4. Klant: personen die gebruik maken van de diensten van DineOn;
  5. Partner: het restaurant dat het driegangen verrassingsmenu levert aan de klant.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DineOn en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien DineOn niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DineOn in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Er komt een overeenkomst tot stand wanneer het verschuldigde bedrag door de klant is voldaan aan DineOn. Indien het bedrag niet kan worden afgeschreven van de klant zijn bankrekening/ creditcard, dan komt er geen overeenkomst met DineOn tot stand en ontvangt de klant geen bevestigings- en bekendmakingsmail.
 2. Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door DineOn aangeboden betalingsmogelijkheden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan DineOn  te melden.
 4. Spel en typefouten omtrent onder andere prijzen en specificaties voorbehouden.

Artikel 4. Ontbinding of wijziging Overeenkomst

 1. Na het ontvangen van de bekendmakingsmail om 15:00 uur op de dag van de reservering kan de Overeenkomst met DineOn niet meer ongedaan worden gemaakt of worden gewijzigd. De klant kan zijn geld na dit moment dus niet meer terugkrijgen.
 2. Wanneer de Overeenkomst voor de bekendmakingsmail wordt ontbonden, wordt het reeds betaalde bedrag binnen twee weken teruggestort op een door jou aangegeven rekeningnummer.
 3. Wanneer de Overeenkomst voor de bekendmakingsmails wordt gewijzigd, kan er een nieuwe datum en tijd worden bepaald door de klant en schriftelijk worden doorgegeven door de keuze te sturen naar info@dine-on.com. DineOn kan niet garanderen dat alle mogelijke tijdstippen beschikbaar zijn; hiervoor geldt een vol=vol principe. Verder geldt opnieuw dat de reservering 48 uur van te voren moet worden gedaan, zodat DineOn genoeg tijd heeft om een restaurant te zoeken.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

 1. De klant dient de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan DineOn en/of Partner te respecteren.
 2. Het is niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van DineOn delen van de Website of broncode over te nemen c.q. te kopiëren of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan privédoeleinden.
 3. De klant vrijwaart DineOn van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuken op rechten van derden die door de klant zijn gepleegd met gebruikmaking van het openbare gedeelte van de website, of uit schending van deze voorwaarden.
 4. Indien DineOn door middel van technische bescherming de programmatuur van de Website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.
 5. DineOn behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de Website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.

Artikel 6. Overmacht

 1. DineOn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DineOn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DineOn niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DineOn of van derden daaronder begrepen. DineOn heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DineOn zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. DineOn kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzover DineOn ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DineOn gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. DineOn is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Wijzigingen

 1. DineOn behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. DineOn raadt het daarom aan om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid / Disclaimer

 1. Indien DineOn aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. DineOn is nooit aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming van de dienstverlening door de Partner of gebreken aan goederen die worden aangeboden door de Partner.
 3. DineOn is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt wegens de gebruikmaking van de door Partner verleende dienst of het geleverde goed.
 4. DineOn biedt op geen enkele wijze garantie voor de door de Klant bij de Partner verkregen producten of diensten.
 5. DineOn is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DineOn. Evenmin is DineOn aansprakelijk voor enig(e) schade, verlies of vertraging veroorzaakt door Partner.
 6. DineOn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DineOn is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Indien DineOn aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DineOn beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de reservering, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DineOn partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van DineOn is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft DineOn het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10. Cadeaubonnen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DineOn uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, kortingscodes en vouchers) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”).
 2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan DineOn te worden verstrekt. DineOn behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door DineOn is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 3. Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het online “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces voer je de exacte code op de Cadeaubon in.
 4. De Cadeaubon is alleen te gebruiken bij de DineOn website: www.dine-on.com.
 5. Cadeaubonnen zijn niet te combineren met andere aanbiedingen of acties van DineOn.
 6. Het kan voorkomen dat op bepaalde dagen alle beschikbare DineOn plekken zijn volgeboekt. Indien dit het geval is het dus niet mogelijk om een reservering te maken ook al ben je in bezit van een Cadeaubon.
 7. De Cadeaubon of restwaarde is niet inwisselbaar voor contant geld, diensten of andere goederen.
 8. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen te stapelen.
 9. De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist DineOn waarvan het besluit niet voor beroep vatbaar is.
 10. DineOn is gerechtigd voorafgaand aan de actieperiode de voorwaarden aan te passen indien zij die wenselijk achten.
 11. DineOn behoudt zich het recht voor om na een actieperiode, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, de geldigheid van de Cadeaubonnen voortijdig te beëindigen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid kan leiden.
 12. Eventuele Cadeaubonnen dienen tijdens het reserveringsproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan DineOn achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
 13. Druk- en zetfouten voorbehouden.
 14. De Cadeaubon vervalt na de aangegeven einddatum/vervaldatum op de voucher.
 15. De Cadeaubon is niet overdraagbaar.
 16. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 17. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
 18. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 19. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.